Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bloei Coaching en een cliënt waarop Bloei Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen schoonheidssalon
  1. De eigenaresse van Bloei Coaching zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
  3. Bloei Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. Bloei Coaching zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 3. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Bloei Coaching melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bloei Coaching 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
  3. Bloei Coaching moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de Bloei Coaching vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Bloei Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. Bloei Coaching neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. Bloei Coaching behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. Bloei Coaching zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
  5. Bloei Coaching is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 5. Betaling
  1. Bloei Coaching vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
  3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Bloei Coaching is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Bloei Coaching is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. Bloei Coaching is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 7. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Bloei Coaching.
  2. Bloei Coaching moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Bloei Coaching de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Bloei Coaching het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
  5. Indien Bloei Coaching en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 8. Garantie
  1. Bloei Coaching geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
  2. Deze garantie vervalt indien, indien:
  3 – De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  – De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  – De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  – De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
  – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 9. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling
 10. Beschadiging en/of diefstal
  1. Bloei Coaching heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Bloei Coaching meldt diefstal altijd bij de politie.
 11. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van

Bloei het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Bloei Coaching wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënten verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

 1. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Bloei Coaching en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bloei Coaching en zijn ook in de salon beschikbaar.
  3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Ze zijn gedeponeerd onder nummer 67033075. U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
  4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 2. Geheimhouding
  1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.